Hvad er en virksomhedsordning?

Hvad er en virksomhedsordning?

Virksomhedsordningen kaldes også virksomhedsskatteordningen eller forkortes helt som VSO. Ordningen er kort fortalt en måde, hvorpå personligt ejede virksomheder delvist kan få den skattemæssige fordel, som kapitalselskaber nyder godt af. Årsagen til det er, at ejeren og virksomheden juridisk set er samme enhed.

Hvornår skal man vælge virksomhedsordningen?

Valg af beskatningsform En god tommelfingerregel er, at hvis de samlede indkomstforhold resulterer i betaling af topskat, og virksomhedens renteudgifter er større end det kapitalafkast, der kan beregnes efter kapitalafkastordningen, vil virksomhedsordningen formentlig være en god løsning.

Hvad er kapitalafkast i virksomhedsordningen?

Ved kapitalafkast forstås den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den selvstændiges investering i virksomheden. Kapitalafkastet bliver beskattet som kapitalindkomst, hvis det ikke er sparet op i virksomheden eller hævet som personlig indkomst.

Hvordan beskattes opsparet overskud?

Opsparet overskud skal altid indgå i den personlige indkomst, når det bliver hævet. Den betalte virksomhedsskat er en aconto skattebetaling, og bliver modregnet i slutskatten, når det opsparede overskud bliver overført til den selvstændige.

Hvorfor virksomhedsordning?

Fordelen ved at benytte dig af virksomhedsordningen er, at du kan spare penge op i din personligt ejede virksomhed, uden du skal betale personskat af det overskud, der opspares i virksomheden. Du skal derfor kun betale 22 % i A-skat af overskuddet ifølge de gældende takster i 2021.

Hvordan kommer man ud af virksomhedsordningen?

Når man skal ud af virksomhedsordningen kan beskatningen udskydes et år, nemlig til året efter ophørsåret. Stopper man med virksomhed i 2019, så skal beskatningen således senest ske i indkomståret 2020, altså med selvangivelsen for 2020.

Hvornår skal jeg betale skat enkeltmandsvirksomhed?

I en enkeltmandsvirksomhed skal du betale skat af virksomhedens overskud. Overskuddet betragtes som personlig indkomst, så du skal betale det samme i skat, som hvis du fik det samme i løn af en arbejdsgiver. Hvis der er overskud i selskabet efter løn, betaler du selskabsskat på 22% af overskuddet (i 2019).

Hvordan beregner man kapitalafkast?

Kapitalafkastet bliver beregnet som kapitalafkastgrundlaget ved begyndelsen af indkomståret ganget med kapitalafkastsatsen. Se VSL § 7. Kapitalafkastet er en opdeling af årets overskud til brug for skatteberegningen. Beregningen sker på grundlag af oplysninger fra virksomhedens driftsregnskab og balance.

Hvad er skatten på kapitalindkomst?

Kapitalindkomst er en indkomst du får, når du har et afkast. Det kan være fra renter eller aktier. Det er derfor ikke det samme som en normal indkomst som fx lønudbetaling, som er en indkomst for en tjenesteydelse – også kaldet arbejde. Der er ingen tjenesteydelser involveret i kapitalindkomst.

Hvad er opsparet overskud?

Fordele ved VSO Beskatning på 22% (2016 sats) af hele årets indkomst, med mulighed for at ”gemme” de penge, der bliver tilovers før topskatten træder i kraft – dette kaldes for opsparet overskud.

Hvornår blev virksomhedsordningen indført?

Virksomhedsordningen blev indført i 1987 ud fra et politisk ønske om, at personligt erhvervsdrivende kunne få de samme skattemæssige fordele, som aktie- og anpartsselskaber.

Hvordan opgøres indskudskontoen?

Indestående på indskudskontoen opgøres ved starten af regnskabsåret i det indkomstår, hvor den selvstændige vælger at indtræde i virksomhedsordningen. Indskudskontoen udgør nettoværdien af de aktiver og passiver, der indgår i virksomhedsordningen.