Kan een statutair ambtenaar ontslagen worden?

Kan een statutair ambtenaar ontslagen worden?

Een statutair ambtenaar die ontslag wil nemen, moet een opzeggingstermijn van dertig dagen in acht nemen. Het is wel mogelijk om de opzeggingstermijn in onderling overleg te verkorten. Voor een contractueel ambtenaar zijn de regels voor het nemen van ontslag afhankelijk van het type contract.

Kan een statutair stempelen?

Een statutaire aanstelling opent een aantal bijkomende rechten zoals een overheidspensioen en een bijzondere regeling bij vakantie en ziekte. Je bouwt geen rechten op voor werkloosheiduitkeringen, behalve bij ontslag door de werkgever.

Kan je doppen als je zelf ontslag geeft?

Als u zelf ontslag neemt, hebt u in principe geen recht op een werkloosheidsuitkering. Concreet zal de RVA van u willen horen waarom u uw werk hebt opgezegd, en op basis daarvan uw uitkering wellicht een tijdlang schorsen.

Wat is vastbenoemd ambtenaar?

De arbeidsvoorwaarden voor wie vast benoemd is, zijn niet opgenomen/onderhandeld via een contract, maar zijn vastgelegd in een wettelijke statuut (vandaar dat zij ook wel “statutairen” worden genoemd). In de openbare sector gebeurt zo’n vaste benoeming na een selectieprocedure.

Wat is het verschil tussen contractueel en statutair?

Statutairen blijven de hele tijd hun volle loon houden, maar contractuelen vallen terug op een uitkering van het ziekenfonds. Contractuelen en statutairen hebben evenveel vakantiedagen per jaar. Maar voor andere verloven, zoals loopbaanonderbreking of onbetaald verlof, zijn statutaire ambtenaren beter af.

Waarom betalen statutaire ambtenaren minder RSZ bijdragen dan contractuele ambtenaren?

Netto-loonverschil door andere RSZ-regeling Wanneer ambtenaren ziek zijn, bekomen ze ook geen uitkeringen van de mutualiteit. Daarom wordt er op de wedde van een ambtenaar minder RSZ-bijdragen ingehouden: een ambtenaar betaalt niet mee voor de tak werkloosheid en de tak uitkeringen van de sociale zekerheid.

Wat als je ontslag geeft?

Als je zelf ontslag gegeven hebt, kan het in sommige gevallen wel zijn dat de RVA oordeelt dat dit om een geldige reden was. Als je dus zelf ontslag neemt, dan heb je recht op een uitkering als het om een geldige reden was. Heb je geen wettige reden voor je vertrek, dan kan er een sanctie volgen.

Heb ik recht op werkloosheidsuitkering na zelfstandige activiteit?

Als zelfstandige in hoofdberoep betaal je elk kwartaal een sociale bijdrage. Zoals je weet, behoort een werkloosheidsuitkering niet tot je rechten als zelfstandige. Je kan enkel recht hebben op een werkloosheidsuitkering als je al in loondienst werkte. Als werknemer bouw je dat recht wel op.