Hva truer kulturlandskapet?

Hva truer kulturlandskapet?

I dag er kulturlandskapet først og fremst truet av store endringer i jordbruk og matproduksjon, som gjør at landskapet gror igjen. Når vi ikke lenger holder kulturlandskapet i hevd, skaper vi også bedre levekår for en rekke fremmede arter, som lett etablerer seg ved gjengroing.

Hva skjer når man slutter å ha beitedyr eller slått?

Men om dette landskapet ikke slås eller beites, blir det til kratt og skog. Det er det som skjer mange steder i norsk natur nå. Når det gror igjen, blir det for mørkt og kaldt til at mange av blomstene klarer seg. I kulturlandskap trives varmekjære og lave planter.

Hvorfor kulturlandskap?

I flere tusen år har vi mennesker høstet av naturens ressurser, noe som har bidratt til å forme landskapet. Mye av naturen rundt oss er derfor ikke bare påvirket av vår tilstedeværelse, men direkte formet av langvarig og systematisk bruk. Dette er utgangspunktet for det vi i dag kjenner som kulturlandskapet.

Hvorfor er skjøtsel viktig?

Målet med skjøtselen kan være å opprettholde leveområdet for sjeldne plante- og dyrearter eller svært artsrike områder, eller å ta vare på kulturminner og kunnskap om tradisjonelle driftsmetoder.

Hva betyr jordbrukslandskap?

Landskap basert på menneskelig virksomhet Kulturlandskap er ikke økologisk stabile. I jordbrukslandskapet opprettholdes f. eks. en kunstig økologisk balanse gjennom hogst, sviing, beiting, drenering, jordbearbeiding, såing og ugrasbekjempelse.

Hva er et naturlandskap?

Naturlandskap er landskap som ikke er påvirket og endret gjennom inngrep fra menneskenes side i vesentlig grad, slik at de naturlige økologiske systemene er opprettholdt. Enkelte legger en mer restriktiv definisjon til grunn og lar begrepet stå for landskap som er totalt upåvirket av inngrep i enhver form.

Når blir naturlandskap til kulturlandskap?

Kulturlandskap er landskap som i større eller mindre grad er påvirka av mennesker. Det er vanlig å bruke betegnelsen naturlandskap om områder der naturlige økosystemer dominerer, og kulturlandskap om områder der økosystemene er vesentlig endret og menneskelige innslag er godt synlige.

Hva er skjøtselsplan?

en skjøtselsplan, bruksplan (for eier, allmennhet, friluftsliv), plan for oppsyn og plan for overvåking og forskning. Skjøtsel (økologisk skjøtsel) defineres som aktive tiltak på økologisk grunnlag som gjennomføres for å opprettholde og/eller utvikle en ønsket kulturtilstand i et område.

Hva mener vi med naturlandskap?

Hva er forskjellen på naturlandskap og kulturlandskap?

Hva kjennetegner et naturlandskap og et kulturlandskap? Det som kjennetegner et naturlandskap er uberørt natur der de naturlige økologiske prosessene er dominerende og hvor kulturpåvirkningen er liten og ubetydelig. Et kulturlandskap er et landskap som er påvirket av mennesker.

Hva er et landskap?

Landskap (trolig fra lavtysk lantschop, jamfør norrønt landskapr, «forhold i et land, landsdel») refererer til et geografisk område. I landskapet inngår også levende elementer som vegetasjonsdekket og menneskeskapte elementer: Arealbruk, bygninger og andre menneskeskapte strukturer.

Hva er definisjonen av landskap?

Norge har sluttet seg til den europeiske landskapskonvensjonen. Etter deres definisjon er landskap et område slik folk oppfatter det, og hvis særpreg er et resultat av påvirkninger fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer.