Hur styrs den svenska skolan?

Hur styrs den svenska skolan?

Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå målen.

Vad är ett styrdokument?

Ett styrdokument anger ramar för vad som är beslutat i en organisation vad beträffar en bestämd verksamhet och det ska ha en tydlig avsändare och en tydlig adressat.

Vad är skillnaden mellan skollag och läroplan?

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen.

Vad betyder det att skolan ska vara allsidig?

Saklighet och allsidighet Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig.

Hur är den svenska skolan uppbyggd?

Den så kallade grundskolan består av 10 årskurser, från förskoleklass upp till nionde klass. Förskoleklassen börjar barnen i det året de fyller sex år, på höstterminen som alltid startar i augusti. Klass F-3 kallas lågstadiet, 4-6 är mellanstadiet och 7-9 är högstadiet.

Vad har regeringen bestämt om skolan?

Regeringen har beslutat om en ändring av den tillfälliga förordning som gäller för skolan under pandemin. När höstterminen börjar kommer fjärr- eller distansundervisning som huvudregel att kunna användas i öppna skolor endast om Folkhälsomyndigheten har lämnat en rekommendation om sådan undervisning.

Hur gör man ett styrdokument?

Så lyckas du med dina styrdokument:

  1. Se till att vara klar över syftet med dokumentet när du upprättar det.
  2. Formulera dig kort och tydligt i nivåer med rubriker och underrubriker.
  3. Ta ett helhetsgrepp – undvik att hamna med en uppsjö av instruktioner.
  4. Styrdokumentet ska vara vägledande, inte detaljstyrande.

Vad innebär Läraruppdraget för mig?

Enligt styrdokumenten så innebär läraruppdraget att försvara och förespråka demokratin, att utveckla elevernas etiska förhållningssätt, vara kunskapsförmedlare, samt lära eleverna samhällets värdegrund.

Är skollagen ett styrdokument?

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Är läroplanen en förordning?

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Varför är det viktigt att känna till skollagen?

Vi måste arbeta mycket för en bra skola. Den nya skollagen är en viktig del i regeringens arbete för en bra skola och vi har arbetat särskilt för kunskap, trygghet och för att öka möjligheterna att kunna välja skola. Om eleverna ska få mer kunskap måste skolan tänka på varje elev.

Vad innebär att vara saklig?

Att vara saklig handlar om att du begränsar vad ett beslut kan grundas på. Det handlar också om att behandla alla lika och om att myndigheterna ska hålla sig till sina uppdrag.