Wat is een Boedelvordering?

Wat is een Boedelvordering?

Boedelvorderingen zijn vorderingen van schuldeisers die zijn ontstaan na de faillietverklaring door toedoen van de. » Meer over curator curator én vorderingen die door de wet als boedelvordering worden gekwalificeerd.

Wat zijn preferente vorderingen?

Preferente schuldeisers zijn het UWV, de Belastingdienst en werknemers met een loonvordering van voor het uitspreken van het faillissement. Deze schuldeisers krijgen hun vorderingen voldaan voor de concurrente schuldeisers. Ook wordt er wel gesproken van feitelijk preferente schuldeisers.

Wie zijn Boedelschuldeisers?

Bij faillissement geeft het ontstaan van een boedelschuld de schuldeiser kort gezegd aanspraak op “onmiddellijke” uitkering uit de “boedel” zonder het verificatieproces af te hoeven wachten. Boedelschuldeisers staan bij verdeling van de boedel bovenaan en hebben daarmee de meeste kans op een uitkering.

Wie is separatist?

Bij een faillissement zijn dit de partijen die aparte afspraken hebben gemaakt met de failliete onderneming.

Wat valt onder boedelschulden?

Een boedelschuld in faillissement (en ook surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling) is een schuld die ofwel in het kader van de afwikkeling van het faillissement is gemaakt, ofwel een schuld die volgens de wet of jurisprudentie als zodanig kwalificeert.

Wat is een Fixatiemoment?

De activa en passiva van de failliet worden op dit tijdstip gefixeerd. Dit tijdstip vormt een belangrijk peilmoment in de verdere afwikkeling van het faillissement. Schulden die na dit fixatiemoment ontstaan, vallen in beginsel buiten het faillissement. Deze kunnen dan niet ingediend worden bij de curator.

Wat betekent preferente schuldeisers?

Een preferent schuldeiser is een schuldeiser die een zogenaamde preferente vordering heeft. Dit betekent dat deze vordering in geval van een faillissement van de schuldenaar bij voorrang van concurrente vorderingen wordt voldaan. – en werknemers met een loonvordering van voor het uitpreken van het faillissement.

Wat zijn feitelijke preferente schuldeisers?

Preferente schuldeisers zijn het UWV, de Belastingdienst en werknemers met een loonvordering van vóór het uitspreken van het faillissement. Deze schuldeisers krijgen hun vorderingen voldaan vóór de concurrente schuldeisers (zie verderop in dit stuk). Ook wordt er wel gesproken van feitelijk preferente schuldeisers.

Wat is preferentie of retentierecht?

Een retentierecht is de bevoegdheid van de schuldeiser om in bepaalde gevallen een roerende of onroerende zaak van zijn schuldenaar onder zich te houden, zolang de vordering van de schuldeiser niet is voldaan. Wel heeft u als retentor voorrang op de verkoopopbrengst boven de andere schuldeisers.

Wie zijn concurrente schuldeisers?

Concurrente schuldeisers zijn de “gewone” crediteuren die bij het faillissement van een. » Meer over debiteur debiteur pas worden uitbetaald na voldoening van de schulden aan de separatisten (hypotheek- en pandhouders) en preferente schuldeisers (fiscus, UWV). Concurrente schuldeiseres hebben geen voorrangspositie of.

Wat valt in de failliete boedel?

Een failliete boedel bestaat uit alle bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon die failliet is verklaard, zolang het faillissement nog niet is beëindigd. De failliete boedel wordt in principe door een curator te gelde gemaakt om de schuldeisers te betalen.

Hebben Boedelschuldeisers een onmiddellijke aanspraak op de boedel?

Terwijl faillissementsschuldeisers hun vordering ter verificatie moeten aanmelden bij de curator en daarna moeten wachten op de afwikkeling van het faillissement, hebben boedelschuldeisers een onmiddellijke aanspraak op de boedel. De curator moet de boedelschulden dus onmiddellijk uit de boedel voldoen.